Instagram | Funzoo Toys

EN

Disclaimer


Geen garanties


Deze website wordt aangeboden "in de huidige staat" zonder enige expliciete of impliciete verklaringen of garanties. Fun Zoo Toys geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en het materiaal op deze website.

Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van de vorige paragraaf, garandeert Fun Zoo Toys dit niet:

• deze website voortdurend of helemaal niet beschikbaar zal zijn; of

• de informatie op deze website volledig, juist, nauwkeurig of niet-misleidend is.

Niets op deze website vormt of is bedoeld als advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig heeft met betrekking tot een [juridische, financiële of medische] aangelegenheid, dient u een geschikte professional te raadplegen.].


Beperkingen van aansprakelijkheid

Fun Zoo Toys is niet aansprakelijk jegens u (hetzij op grond van het contractrecht, hetzij op grond van onrechtmatige daad of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, het gebruik van of anderszins in verband met deze website:

• [voor zover de website gratis ter beschikking wordt gesteld, voor directe schade;].

• voor indirecte, bijzondere of gevolgschade; of

• voor verlies van zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomsten, winsten of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of corruptie van informatie of gegevens.

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook als Fun Zoo Toys uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijke schade.

Uitzonderingen

Niets in deze disclaimer sluit of beperkt enige wettelijke garantie uit dat het onwettig zou zijn om dit uit te sluiten of te beperken; en niets in deze disclaimer sluit of beperkt de aansprakelijkheid van Fun Zoo Toys ten aanzien van enige vorm van aansprakelijkheid uit:

• overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Fun Zoo Toys;

• fraude of bedrieglijke verkeerde voorstelling van zaken door Fun Zoo Toys; of

• zaak die het onwettig of onwettig zou zijn voor Fun Zoo Toys om haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of om te proberen of te beweren haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

Redelijkheid

Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in deze disclaimer redelijk zijn.

Als u denkt dat ze niet redelijk zijn, moet u deze website niet gebruiken.

Andere partijen

U accepteert dat Fun Zoo Toys als entiteit met beperkte aansprakelijkheid er belang bij heeft om de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers te beperken. U gaat ermee akkoord dat u geen enkele persoonlijke vordering zult instellen tegen functionarissen of medewerkers van Fun Zoo Toys met betrekking tot enige schade die u lijdt in verband met de website.

Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid die in deze disclaimer van de website worden uiteengezet, de functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers van Fun Zoo Toys en Fun Zoo Toys zullen beschermen.

Onafdwingbare bepalingen

Indien enige bepaling van deze website disclaimer niet afdwingbaar is of blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, dan heeft dat geen invloed op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze website disclaimer.
Instagram | Funzoo Toys

EN